Vedtægt for Norddjurs Golfklub

Download vedtægt som PDF her

 

 

§ 1

Klubbens navn er NORDDJURS GOLFKLUB, og den er stiftet i 1991.  Dens hjemsted er Norddjurs Kommune.

Klubbens formål er at drive golfbanen, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Dernæst er det klubbens formål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskab til golfsporten.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts- Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2

Medlemskab.

Såvel aktive som passive/par-3 medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på 18-hullers banen. Passive medlemmer/par3- medlemmer kan benytte par-3 banen, drivingrange og øvrige træningsarealer.

 

Klubben har følgende medlemskategorier:

 1. Aktive Børn – til og med det kontingentår, hvor medlemmet fylder 11 år.
 2. Aktive Juniorer – til og med det kontingentår, hvor medlemmet fylder 18 år.
 3. Aktive Ungseniorer – til og med det kontingentår, hvor medlemmet fylder 25 år.
 4. Aktive Seniorer – fra det kontingentår, hvor medlemmet fylder 26 år.
 5. Aktive Fleksmedlemmer
 6. Passive/par-3 medlemmer
 7. Long distance
 8. Prøvemedlemmer

Under en medlemskategori kan forekomme flere underkategorier, som nærmere specificeres i bestyrelsens indstilling til fastsættelse af kontingent, kontingentoversigten, jfr. § 5.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. 

§ 3

Indmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til klubbens sekretariat.  Periodevis kan bestyrelsen begrænse tilgangen af aktive medlemmer. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. En sådan bestyrelsesbeslutning skal godkendes af den førstkommende ordinære generalforsamling.For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre.

§ 4

Udmeldelse

Medlemskab er bindende for et ½ år, og udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab/par-3 medlem skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse med 1 måneds varsel til den 1. Januar eller 1. Juli. Bestyrelsen kan dispensere herfor.

§ 5

Kontingent og indmeldelsesgebyr

Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

Ved optagelse i klubben betaler medlemmerne indmeldelsesgebyr, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Indmeldelsesgebyr kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Bestyrelsen kan bestemme, at indmeldelsesgebyr kan betales i rater.

Børn, juniorer, ungseniorer og fleksmedlemmer betaler ikke indmeldelsesgebyr.

Kontingent betales halvårligt forud med forfaldstidspunkt 1. januar og 1. juli. Kontingentet betales ved tilmelding til PBS. Ved evt. manuel betaling tillægges et administrationsgebyr på 100 kr. pr. opkrævning.

Ved opgradering fra passivt/par-3- eller flexmedlemskab betales differencen mellem det nye medlemskab og det årlige medlemskab som passiv/par-3- eller flex medlemskab.

§ 6

Restance

Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. Ved anden og efterfølgende rykkerskrivelse tillægges et gebyr på kr. 100 pr. gang.

§ 7

Ordinær Generalforsamling.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Norddjurs Kommune hvert år den sidste torsdag i november. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Medlemmers forslag skal bekendtgøres på hjemmesiden/infotavlen senest 4 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne fremlægges på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige og ikke i restance, med en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8

Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Eventuelt 

§ 9

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes mellem de kandidater, der har lige stemmetal efter samme regler, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ved valg af suppleanter til bestyrelsen skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter samme regler, som ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11

Bestyrelsens sammensætning

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 3 og 4 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter ved anciennitet. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12

Bestyrelsens kompetence Tegning og hæftelse

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem – i formandens fravær af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter

Optagelser af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. I alle udvalg fungerer et bestyrelsesmedlem sædvanligvis som formand.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 13

Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.Revisors review af regnskabet skal være foretaget senest den 31. oktober. Herefter offentliggøres regnskabet samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling jfr. §§ 7 og 8.

§ 14

Særlige bestemmelser i relation til DGU

Klubben respekterer DGU´s regler for DGU- og NGU introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og – matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 15

Disciplinær straf

Et hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillets gennemførelse og ordensoprettelse. Overtrædes disse bestemmelse, kan golfklubbens bestyrelse straffe vedkommende med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben. Dette gælder også greenfeegæster.

Et medlem kan midlertidig udelukkes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.

Bestyrelsens afgørelse vedrørende midlertidig udelukkelse kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

§ 16

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Ved opløsning af klubben skal klubbens formue anvendes til almennyttige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26.11.2015.