• Post category:Nyheder
  • Post published:6. januar 2020

Ændret praksis i forhold til billeder på internettet

Publiceret 26-09-2019

Datatilsynet ændrer sin praksis i forhold til offentliggørelse af billeder på internettet.

Siden 2002 har det været Datatilsynets praksis, at vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af billeder på internettet, varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet, som f.eks. billeder af publikum til en koncert. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemt personer.

Hvor offentliggørelse af situationsbilleder på internettet normalt har kunnet foregå, uden at personerne på billedet har givet lov til det, har Datatilsynet hidtil som udgangspunkt krævet samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder.

Datatilsynet har imidlertid modtaget flere henvendelser vedrørende tilsynets praksis, herunder sondringen mellem situations- og portrætbilleder, hvilket har givet tilsynet anledning til at overveje den nuværende praksis.

Efter Datatilsynets opfattelse er det navnlig afgrænsningen mellem situations- og portrætbilleder, der i praksis har vist sig at være uklar. Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling, der har været siden 2002, har endvidere medført et markant skift i anvendelsen af internettet. Billeder af identificerbare personer offentliggøres således i dag i vidt omfang på hjemmesider og sociale medier som f.eks. Facebook og Instagram. Mange mennesker opfatter dette som værende ganske uproblematisk, så længe der er tale om, at der sker offentliggørelse af helt harmløse billeder af dem på internettet.

På den baggrund – og efter drøftelse i Datarådet – har Datatilsynet besluttet at ændre sin praksis. Datatilsynet vil ikke længere sondre mellem situations- og portrætbilleder, og det vil fremadrettet være Datatilsynets opfattelse, at spørgsmålet, om der vil kunne offentliggøres et billede på internettet – uden samtykke fra den berørte person – vil bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det påhviler således den dataansvarlige – som ved enhver behandling af personoplysninger – at vurdere, på hvilket behandlingsgrundlag et billede af en identificerbar person kan offentliggøres.

Læs mere i Datatilsynets tekst om offentliggørelse af billeder på internettet.

Opdateret 6. november 2019: