Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber:

For et tillæg på 700 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i
Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 1.4. – 31.10.
(Sommersæson)

I perioden 1.11. – 31.3. (Vintersæson) kan du spille mod en merbetaling på 100 kr pr. runde
til den enkelte klub. Den enkelte klub afgør selv, om merbetaling skal opkræves – afhængig af
banens stand og kvalitet.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke
lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for
begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf ved at sende en mail til din golfklubs mailadresse med angivelse
af dit DGU-nummer, eller tilmelde dig via turneringsmodulet i Golfbox, hvis din golfklub giver
mulighed herfor.

Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du
efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse – med mindre andet er aftalt med
klubben.

Vilkår for ordningen
Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og
pligter en greenfeespiller har.

Klubber i Klubberne og private grupper på flere end 12 personer, kan ikke afholde
”turneringer” med deres Mer’Golf medlemskab/ingen betaling af greenfee, men skal betale en
greenfee på 100 kr pr. person pr. runde.

Du skal bestille din tid på GolfBox eller ved grupper iht. ovenstående ved telefonisk
henvendelse til den pgl. golfklub.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen/Golfbox app inden du spiller – i klubber
med GolfMore box skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne
sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal
bruge den. Hvis du ikke sletter din tid, har klubben ret til at opkræve dig greenfee.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af
Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i
hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer
Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der
deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted
efter den enkelte golfklubs retningslinier herfor.

Karenstid 
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser, skifter fra en golfklub til en
anden golfklub med f.eks. et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i
medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24
måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt
fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet
samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved
flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af
Mer’Golfklubberne flytter til en af de andre klubber uanset kontingentstørrelsen.

Eventuelle konfliktsituationer om karenstid afklares mellem de involverede klubber. Ved
manglende enighed har den fraflyttende klub afgørelsesretten.
Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 24 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og
skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Rabataftaler mellem klubberne
De til enhver tid gældende rabataftaler på greenfee mellem klubberne fortsætter for de af
klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskab.

Aftalen er gældende fra 1.1.2024.