Download Baneplanen som PDF her

Baneplanen indeholder en driftsdel og en anlægs/udviklingsdel.

Driftsdelen er normalt ikke kontroversiel. Kun få medlemmer vil læse den og se, hvad den betyder i praksis for spillet på banen, men den er nødvendig som greenkeepernes arbejdsmanual godkendt af Baneudvalget og Bestyrelsen.

Anlægsdelen derimod er ofte kontroversiel, fordi mange af klubbens spillere har deres egen opfattelse af, hvordan banen skal være og hvordan den skal kunne spilles, så den passer lige netop til dem selv. Mange vil nok teoretisk gå ind for forbedringer, men vil samtidig være imod forandringer. De vil sige: Det kan da godt være, at der er et par ting, der kunne være bedre, men nu er banen altså en gang sådan som den er, og vi er vant til den, og det er svært at forestille sig hvordan en forbedring/forandring vil virke, og undervejs vil der være generende arbejdsrod på banen. Og hvad med økonomien.

Denne holdning er normal, men hæmmende for en sund renovering og udvikling af banen, så Baneudvalget og Bestyrelsen må med mellemrum så objektivt som muligt og med fagligt input vurdere, om ikke nogle forandringer vil gøre banen bedre og mere tidssvarende for de fleste spillere.  

Denne Baneplan er resultatet af Baneudvalgets detaljerede gennemgang af banen i flere omgange, grundige overvejelser, input fra forskellige spillere og forslag fra to golfbanearkitekter, som med nogle års mellemrum har vurderet banen og er nået frem til stort set de samme forbedrings-forslag.

Driftsdelen

Driftsdelen eller plejeplanen beskriver og fastlægger, hvilken teknisk standard banen skal have til daglig, og hvilke ressourser i form af mandskab, maskiner og materialer, der kræves hertil.

Driftsplanen foreligger allerede i store træk. Der mangler måske en detaljeret præcisering af kvalitetsstandarderne, eksempelvis klippehøjden på semirough, hyppigheden for flytning af teestedsmarkeringerne etc.

Anlægsdelen

Anlægsdelen eller forbedringsplanen/udviklingsplanen beskriver og fastlægger, hvilke enkelt-stående arbejder, der skal udføres på banen for at den opfylder den ønskede spillemæssige og udseendemæssige målsætning, og gør det muligt at opnå den fastlagte tekniske kvalitet i baneplejen.

Målsætning

Målet for Banen, som er en blandet skov og parkbane er, at den primært skal være en god spillemæssig og æstetisk/visuel oplevelse og en passende teknisk udfordring for den gennemsnitlige klub- og geenfeespiller, som udgør langt hovedparten af banens brugere/betalere. Sekundært skal banen være en teknisk og strategisk udfordring for de bedre spillere.

Klubspilleren defineres her meget groft som en 50-60 årig med hcp. 28 og den bedre spiller som en 20-30 årig med hcp. 5.
Den spillemæssige forskel på de to grupper er, at den gode spiller slår længere, højere, mere præcist og mere stabilt end klubspilleren. Disse forskelle gør at den samme bane, det samme hul præsenterer forskellige udfordringer for de to grupper. Det der kan være nemt for den gode spiller kan være svært for den almindelige spiller.

Forskellen i længde kan til en vis grad udlignes af hvilket teested, der spilles fra. Men præcisionen og stabiliteten i slagene til green er sværere at udligne. Den greenbunker som den gode spiller overkommer med et 7 jern, den fanger klubspillerens 5 wood. Handicapsystemet udligner selvfølgelig også til en vis grad forskellen, men det er kun på resultatet, ikke på den spillemæssige oplevelse. Selvom man har et ekstra slag, er det sjovere golf at ramme green end greenbunkeren.

Den gode bane kan således ikke defineres entydigt, men en række forhold kendetegner dog i større eller mindre omfang alle gode baner for alle spillertyper:
–  varieret, men harmonisk landskab
–  æstetisk, visuel, naturmæssig oplevelse
–  praktisk logistik: træningsfaciliteter tæt på klubhus og første tee, 9. og 18. green tæt på klubhus.
–  varierede huller, men med samme stil
–  3-4 teesteder pr. hul
–  synlige forhindringer
–  synlige landingsområder
–  god plads til korte drives op til 150m
–  synlige greens, synlig pinplacering, især på par 3 huller
–  synlig, veldefineret udformning af hullet, så man kan lægge sin strategi
–  forskellige måder at spille hullet på: gerne en lang og nem og en kort og svær
–  forskellige køller skal tages i brug
–  forskellige slagteknikker skal bruges
–  store teesteder, hvor slitagen kan fordeles
–  greens med mindst 4 hulplaceringsmuligheder, nemme og svære
–  maskinvenligt lay-out
–  naturlig trafikafvikling omkring greens
–  korte vandringer fra green til næste tee
–  sidste hul ikke imod solen
–  første hul overkommeligt, uden katastrofemulighed
–  sidste hul overkommeligt med fornuftigt spil, men med mirakelmulighed
–  tætte, ensartede og jævne græsflader
–  stabil og omhyggelig pleje

Målet må være, at så mange af disse forhold som muligt er til stede på banen.

Vurdering af Norddjurs golfbane i forhold til Målsætning og ”Den gode bane”

Målsætningen er i hovedtræk opfyldt, og mange af ”Den gode Banes” elementer genfindes på banen. Men nogle steder er banen for svær/uvenlig for klubspilleren. Andre steder mangler der udfordring til den gode spiller, og nogle steder er hullets ide/strategi uklar for alle. Enkelte huller kan opleves som kedelige. Det kniber med synligheden af landingsområder og bunkers, træerne fylder efterhånden nogle steder for meget, og nogle greens er lidt for ”sjove”.
Græskvaliteten på fairways er svingende og nogle elementer, f.eks. greenbunkers er nedslidte.

Anlægs/forbedringsplanen

Planen har 3 elementer:
1.  Renovering
2.  Forbedring
3.  Omlægning

Renovering eller genopretning betyder, at banen sættes i den stand den oprindelig var tiltænkt, men som tiden og spillet har slidt eller ændret på. Eksempelvis: Bunkers er groet ned i siderne og bundprofilen er blevet omvendt, så bunkers er usynlige, grimme, svære at vedligeholde og spille ud af. Træerne er blevet højere og bredere, så spillerummet er blevet mindre.

Forbedring eller modernisering vil sige at den udformning eller placering som et layout eller et element har ikke længere svarer til tidens spil eller stil. Eksempelvis: Fairwaybunkers er gravet ned og usynlige, i stedet for at være bygget op og synlige. De langtslående slår over nogle træer, som de tidligere skulle slå uden om, eller omvendt, tidligere kunne man slå over nogle træer, som nu er blevet så høje, at man ikke længere kan slå over dem, men må slå uden om eller kort.

Omlægning vil sige at et hul eller væsentlige dele at et hul, f.eks. en hel green ombygges for at få et andet/bedre udseende, en bedre spiloplevelse, en anden sværhedsgrad, en større sikkerhed eller bedre trafikafvikling.

De tre elementer, især genopretning og modernisering har selvfølgelig glidende overgange.

Baneplanens fokus

Denne plan omhandler primært genopretning og modernisering. Egentlige omlægninger berøres kun perifert, fordi der er nok at tage fat på med genopretning og modernisering og fordi gevinsten spillemæssigt og visuelt er størst her.
Fokus vil være på synlighed, udseende, spillevenlighed og pasningsvenlighed, og det vil især dreje sig om bunkers og træer.

Princippet i renovering af greenbunkers og modernisering af fairwaybunkers er skitseret på vedhæftede bilag.

Plan for hvert enkelt hul

I.  Hul
Hullets udformning/ide/synlighed er uklar, drivelandingsområdet udefineret og green for garderet. På teestedet er man usikker og katastrofen lurer omkring green, hvilket er særlig skidt på første hul, hvor man ikke er varm og gerne skulle undgå den store katastrofe.

1.1   Tværhegnet foran teestederne skal fjernes i venstre side
1.2    Bevoksningen langs hullets venstre side skal reduceres så hullets forløb, fairway bliver synligt fra tee.
1.3    Store fyrretræer foran green i venstre side fjernes.
1.4    Første halvdel af greenbunkeren lukkes eller flyttes mod højre og resten standardrenoveres.
1.5    På sigt flyttes teestederne til højre mod parkeringspladsen og der anlægges tre bunkers i de eksisterende høje i venstre side af dogleggen 150, 180 og 200 m fra gul tee. Desuden en bunker i højre side af fairway ca. 180 m

2.  Hul
Flot hul med en meget svær, men underholdende green. Hullet for langt fra Tee 48. Korte kiksere straffes unødig hårdt af rough i højre og krat i venstre. Bunker usynlig.

2.1      Tee 48 flyttes frem til nedlagt teested
2.2      Krat i venstre og rough i højre reduceres.
2.3      Busk og 2 sølle træer ved teestederne fjernes.
2.4      Greenbunker standardrenoveres.
2.5      På sigt udvides green 2-3 m i bagkanten.

3.   Hul
Søens position og den smalle dogleg fairway mellem de høje træer gør hullet uklart og akavet for alle, svært for klubspilleren og uden reel mulighed for den gode spiller til at slå efter green i et dristigt 2. slag.
Mange kan drive i søen, men få kan drive over den, så enten lægger man sig kort før søen, eller til højre for søen.
Før søen har klubspilleren et svært slag over søen og igennem porten til skovdelen af hullet. Hvis han ikke når helt op i dogleghjørnet, må han slå et afkortet 3. slag og så et længere 4. slag til green. Hvis han ligger til højre for søen er hans 2. slag delvis blokeret af den tværgående trærække, og han må slå over i venstre side af fairway, og har svært ved at komme helt op i dogleghjørnet, og han må så slå et afkortet 3. slag og et længere 4. slag til green.
Den gode spiller, der driver over søen kan på grund af træerne i højre side ikke slå efter green selvom han ligger i venstre side og har længden, og får således ikke gevinsten af det risikable drive. Han må også slå kort op i dogleghjørnet.

Selve fairway i skovdelen er bred nok, men hvor der normalt ville være 5-8 m semirough er der her et 12 m højt ”plankeværk” af træer langs fairwaykanten, som efterlader et meget snævert spillerum uden manøvre-muligheder.
Skovdelen skal åbnes op, så der bliver en mulighed for at slå efter green med et godt 2., 3. eller 4. slag afhængig af spilleren evner.

Green har i øvrigt dårlige vækstbetingelser på grund af skygge fra de høje træer.

3.1   I venstre side skal der ryddes en række træer i starten af skovdelen ca. 50 m op, så ”porten” udvides
3.2   I højre side skal den tværgående trærække i ”porten” ryddes og 1-2 rækker træer ryddes op tll og med dogleghjørnet.
3.3    Stort solitært træ foran green i højre side skal fældes.
3.4    Birketræer i venstre side ved greenbunkeren skal fældes.
3.5    Greenbunkeren standardrenoveres og forskydes 25% frem i længderetningen.
3.6    Den usynlige sandbunker bag green omdannes til græsbunker

4.  Hul
Greenområdet udflydende, bunkers og greenflade ikke synlig fra de bagerste teesteder.

4.1     De bagerste teesteder hæves 1 m og gøres 3 m bredere i venstre side, evt. kombineret med at sænke terrænet mellem teestederne og green.
4.2     Der fældes træer omkring teestederne, så de får mere lys.
4.3     Bunkeren i højre side omdannes til græsbunker og den tidligere sandbunker i venstre side genetableres synlig fra tee (og drænes). Herved tvinges trafikken også væk fra green.

5.   Hul
Landingsområdet for drivet er meget snævert, klemt mellem de høje træer i højre side og out of bounds og de ”fremtrædende” træer i venstre side. Oprindelig, for 30 år siden har man kunne slå over træerne i højre side.

5.1   I venstre side fjernes de yderste fremtrædende træer på de første 150m
5.2   I højre side fjernes den yderste række træer fra 150 m pæl og frem og erstattes af semirough
5.3   I ”diget” ved afslutningen af skovpartiet i højre side etableres en bunker til at styre det lange drive.
5.4   Greenbunkers standardrenoveres og gøres bredere i fairwaysiden

6.   Hul
Ligefremt hul med usynlige bunkers

6.1    De bagerste teesteder drejes ved klipning mod venstre, så de ikke peger mod højre side af fairway
6.2    48 tee slår ud af dogleggen, det flyttes til højre side af fairway, så man slår ind i dogleggen.
6.3    4 fyrretræer i højre side fjernes.
6.4     Fairwaybunkers synliggøres/moderniseres
6.5     Standardrenovering af greenbunker

7.   Hul
Hullet mangler karakter og et klart forløb. Puklerne er usædvanlige og umotiverede. Doglegfaconen kan med fordel forstærkes lidt.

7.1     Roughen klippes nogle meter tilbage i højre side ud for 48 tee. Derefter trækkes den ud mod fairway i en linie frem til birken, således at der ikke er en ”falsk fairway” højre om puklen, og hullet klart går venstre om puklen. Fairway udvides tilsvarende i venstre side ud for puklen.
7.2    Fairwaypuklen sænkes meget, og der indbygges en overskuelig bunker.
7.3    Puklen til venstre foran green sænkes, så den bliver mindre markant og mere klippevenlig.
7.3    Standardrenovering af greenbunkers,  og fairwaybunkers synliggøres.

8.   Hul
Hullet er lidt usynligt/udefineret fra tee. Meget langt og lidt kedeligt par 4.

8.1    Første 2 fairwaybunkers moderniseres/synliggøres
8.2    Sidste fairwaybunker, kort af green gøres mindre/kortere.
8.3    Greenbunker standardrenoveres og hæves samtidig så den bliver synlig fra fairway.
8.4    På sigt bør hullet forkortes og første halvdel tilføres noget liv

9.   Hul
Umiddelbart et flot og spændende hul, men det lider lidt af samme svaghed som hul 3, nemlig at landingsområdet ved ”graven” er så snævert, at man ikke har noget spillerum og kun kan placere sig i venstre side af fairway, hvorfra man ikke kan slå over træerne i dogleggen, men er nødt til at slå et afkortet slag frem i dogleghjørnet.
Man kunne fjerne en del træer i knækket, men hullet ville så miste karakter. I stedet kan man åbne op i højre side indtil hjørnet, så man kan placere sig i højre side og derfra skære hjørnet eller endda drive helt op i hjørnet, med fri bane til green, men med risiko for at drivet havner i ”graven” til højre for fairway.

9.1    Teestederne flyttes til højre for stien og hullet afkortes med ca. 15 m fra alle teesteder
9.2    En række træer i højre side frem til graven fjernes og alle træer i graven fjernes.
9.3    Fairway udvides i højre side oppe i hjørnet.
9.4    Evt. skal der fjernes et par træer i knækket til venstre for egetræet.

10.  Hul
Hullet er for godt garderet af usynlige bunkers. Der bør være en trilleindgang til green, men ikke nødvendigvis til pinden. Green ligger i skygge, med dårlige vækstbetingelser til følge.

10.1   De bagerste teesteder hæves en lille meter så bunkers og greenflade kan ses.
10.2   Der fældes 2 træer i læbæltet før green
10.3   Venstre bunker foran green laves til fairway.
10.4   Højre bunker foran green standardrenoveres og synliggøres.
10.5   Bunker/sti i venstre side ved green ændres til græs og der laves i stedet en regulær bunker på venstre forhjørne af green.
10.6   Eg bag green og 2 ege i venstre side ved fairway fjernes.

11.  Hul
Fairway for snæver på den første del. Bunkers usynlige, sidste fairwaybunker overflødig.

11.1   1-2 rækker træer i højre side fra tee og op til bakken fjernes.
11.2   Run-out bunker i venstre side op mod out of bounds etableres, så venstre side markeres.
11.3   Sidste fairwaybunker sløjfes/laves mindre.
11.4   Venstre greenbunker standardrenoveres og udvides samtidig i venstre side og bygges op i bagenden.
11.5   Højre greenbunker standardrenoveres og udvides mod fairway.

12.  Hul
Stort og flot hul. Vandhullerne desværre små og usynlige, men svært at lave om på.

12.1   Fairwaybunkers moderniseres
12.2   Bakke mellem sø 1 og 2 graves af, skubbes til højre.
12.3   Roughen mellem sø 2 og 3 klippes til semirough
12.4   Det overvejes om søerne kan gøres større eller forbindes med ”mosesænkning”
12.5   Venstre greenbunker standardrenoveres.

13.  Hul
Green har for få pinplaceringsmuligheder

13.1   Standardrenovering af bunkers
13.2   På sigt udvide bagerste plateau på green.

14.  Hul 
Langt og svært hul, især for de kortere slående, som ikke kan komme fri af hjørnet i 3. slaget.

14.1   Eg ved højre side af tee 60 fjernes
14.2   Porten i trærækken ved rød tee gøres lidt bredere.
14.3   Fairway klippes bredere ved lynhytten
14.4   Yderste fyrretræer efter lynhytten fjernes.
14.5   Greenbunkers standardrenoveres.
14 6   Bagerste greenbunker laves til græsbunker.
14.7   På sigt forkortes hullet med 30 meter fra tee 57 og 48.

15.  Hul
Flot placeret hul, green lidt trykket af træerne i venstre. Bagbunker ude af spil.

15.1   3 yderste ege før green fjernes.
15.2   Nuværende bunker laves til græsbunker.
15.3   Ny bunker etableres i bakken til højre for green.
15.4   Green udvides ved klipning i højre forkant

16.   Hul
Udmærket hulforløb, med lidt snævre passager og en tosset green.

16.1   2 ege ved tee 57 fjernes
16.2   5 træer i venstre side efter 48 tee incl, det storetræ på fairway fjernes
16.3   4-5 træer i venstre side af sidste læhegn fjernes.
16.4    Fairwaybunker moderniseres
16.5    Den lange bunker i venstre ved green deles op i 2 og synliggøres.
16.6    Et par træer/buske til højre for green ved next tee skiltet ryddes.
16.7    På sigt skal green helt ombygges. Den har for få pinplaceringsmuligheder

17.   Hul
Udmærket kort par 4 som mange kan nå i to slag og nogle få i eet slag. Men green er for godt garderet.

17.1   Forbunkeren reduceres med en trediedel i venstre side og resten standardrenoveres og udvides mod fairway.
17.2   Skråningen bag green klippes i semirough. Ingen fairwayklipning bag green

18.   Hul
Det ville være fint at slutte med et kort par 5 hul, i stedet for et langt par 4. Strategien som par 4 er lidt uklar i forhold til trærækkerne og søen på sidste del af hullet. Green og greenområdet lidt bart og uspændende.

18.1   Hullet kan forlænges til par 5 ved at lægge tee 57 på 60 og forlænge 60 10-15m bagud. Klubspilleren kan komme på green med 3 fornuftige slag og slutte med en par.  Den gode spiller kan slå efter eaglen
18.2   Greenbunker standardrenoveres.
18.3   Sidste del af hullet kan gøres to-vejs så man skal vælge side, ved at udvide fairway på begge sider af trærækken i midten, fjerne træerne ved søen og yderste træ i venstre, sidste del af trærækken. Desuden ved af lægge et parti semirough omkring træerne i midten af fairway.
18.4   Greenområdet (det sidste indtryk af Norddjurs Golfbane) kan gøres lidt mere markant, og mindre bart i højre side ved at lægge ekstra bunker til højre og lidt kort af den nuværende greenbunker.
På sigt ville det være flot med en ny sø mellem den eksisterende og greenen.

Par 3 banen

Det kunne være ønskeligt at par 3 banen havde 6 og gerne 9 huller, men det kræver mere areal.
Det areal kunne evt. findes ved at rette hul 16 ud og flytte greenen, som alligevel bør omlægges, 70-80 m til venstre over mod tee 14, og ved siden af den green lægge et teested til nuværende 17. green som et par 3 hul. Nuværende green 16 og første del af hul 17 kan så bruges i Par 3 banen.
Der kan også være andre arealmuligheder.

Prioritering og Handlingsplan

Alle de nævnte arbejder kan selvfølgelig ikke laves i et snuptag, men skal fordeles over flere år, f.eks. over 5 år. Hvis det tager længere tid bliver medlemmerne irriterede over ”det evindelige rod”, og det bliver svært at holde den røde tråd i planen.
Arbejderne skal prioriteres efter hvor stor forbedring der umiddelbart opnås, men også efter hvad der arbejdsmæssigt er praktisk at lave samtidig.
De primær arbejder, trærydning og renoveringer af bunkers koster ikke det store i materialer, og kræver ikke specielle eller store  maskiner (bortset fra træfældning), så greenkeeperne kunne egentlig godt udføre det meste, men arbejderne er tidskrævende. Der skal indhentes ekstern hjælp til enten anlægsarbejderne eller til banepasningen, ellers vil det tage for lang tid.

Der kan prioriteres på flere forskellige måder:
–  man kan udføre alle arbejder på eet hul ad gangen
–  man kan udføre een type arbejde på alle huller
–  man kan tage ”det værste” først
–  man kan tage det nemmeste/billigste først

Baneudvalget vil foreslå følgende prioritering og faseopdeling over 5 år:

1. Fase.  Vinter/forår 2022.
Fælde alle træpartier, fremmed arbejdskraft. Solitære træer, stød og rødder fjernes af greenkeeperne, som ligeledes planerer og sår.
Arbejdet påbegyndes nu og slutter når klippesæsonen begynder primo april.
Det hul, der arbejdes på, vil være lukket for spil 2-3 hverdage.

2. Fase.  Efterår 2022 – Forår 2023.
Renovere/modernisere greenbunkers på eet hul ad gangen, fordelt over 2 år/vintersæsoner.
Fremmed arbejdskraft til det grove maskinarbejde, mens det fine (hånd)arbejde laves af greenkeeperne.
Der kan arbejdes i vinterperioden og det vil tage 1-2 arbejdsdage pr. bunker.
Det hul, der arbejdes på, vil være lukket, mens der arbejdes.

3. Fase.  Vinter 2023 – 2024.
Fortsat renovering af greenbunkers. Modernisering af fairwaybunkers på eet hul ad gangen..
Der kan arbejdes i vinterperioden, og det vil tage ½-1 dag pr. bunker
Det hul, der arbejdes på, vil være lukket, mens der arbejdes

4. Fase.  Efterår 2024 – Forår 2025.
Mindre forbedringsarbejder f.eks, flytning af teesteder og anlæggelse af nye bunkers.

5. Fase.  2026-2027.
Større forbedringsarbejder f.eks. omlægning af en green, eller udvidelse af par 3 banen.

Budget
Det samlede budget, incl en reserve, for Fase 1-4 vil anslået være kr. 400.000 fordelt over 4 år.
Fase 5 projekteres, budgetteres og besluttes særskilt.

 

Baneudvalget og Bestyrelsen marts 2022