Tirsdagsdamer i Norddjurs Golfklub

Medlemmer i udvalget:

Merethe Bering – sekretær,Tlf. 61693935 Merethebering@hotmail.com
Tina Sloth – kasserer, Tlf. 28149196 tinaelsborg@hotmail.com
Birthe Bang – kasserer, Tlf. 21420807 bang@pc.dk
Lene Nordheim, suppleant, Tlf. 26208520 privat@lenenordheim.dk
Wilma Thorup
Anette Leth Rasmussen

Årsberetning 2021

Se mødereferater og nyheder fra tirsdagsdamerne her

Funktionsbeskrivelse:

 • Tirsdagsdameudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle turneringer på tirsdage med hhv. gunstart og løbende start.
 • Udarbejde forslag til et års-program senest marts og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse.
 • Færdiggøre/publicere et turneringsprogram for klubbens damer med fokus på både det konkurrencemæssige og det sociale samvær. Plan skal offentliggøres senest medio marts på klubbens hjemmeside/golfbox.
 • Evaluere afviklede turneringer.

FORRETNINGSORDEN:

 • Formanden, der vælges af dameudvalget, indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Udvalgsmedlemmer vælges hvert år for to år af gangen, (med hhv. tre og to) på medlemsmøde ved sæsonafslutning.
  Suppleanter vælges hvert år.
 • Udvalgsmøder afholdes 2 gange årligt – evt. flere hvis påkrævet. Der benyttes også fælles kommunikation via nettet. Al kommunikation via mails skal fremsendes til alle udvalgets medlemmer. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.
 • Afgørelse træffes ved alm. stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Der udarbejdes referat af møderne, der betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er modtaget indenfor 3 dage efter udsendelsen. Referat sendes til dameudvalgets medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden.

MÅLSÆTNING:

 • Tirsdagsdameudvalget vil, under hensyntagen til forskellige interesser, arrangere så mange turneringer som muligt.
 • Turneringerne skal være både konkurrenceorienterede og være målrettet socialt fællesskab.
 • Turneringerne forventes ikke at give overskud, men skal kunne hvile i sig selv rent økonomisk.