Se nyheder fra Tirsdagsdamer her

Tirsdagsdamerne er en klub i klubben

Alle kvindelige medlemmer af Norddjurs Golfklub, der er fyldte 18 år er automatisk medlem af
Tirsdagsdamerne.
Via mail, hjemmeside og opslagstavle orienteres du om aktiviteter i Tirsdagsdameklubben, og du
skal blot selv møde op om tirsdagen. Det er en god mulighed for at lære nye spillemakkere at
kende, uanset om du er ny eller etableret spiller, og uanset hvilket handicap du har.

Det skal være sjovt at deltage.
Vi lægger vægt på det sociale aspekt og tilrettelægger vores arrangementer, så der er plads til alle.

Præmier
Efter hver turnering opgøres resultaterne for hver handicaprække.
Antallet af præmier afpasses efter antal spillere i turneringerne.
Alle præmier udleveres på månedsturneringen, som holdes den sidste tirsdag i måneden. Der trækkes lod om en eller flere præmier blandt dem, der ikke har modtaget en præmie.

Indberetning af scores:
Efter månedsturneringerne sørger Tirsdagsdameudvalget for evt. indberetning af scores.
For turneringer på øvrige tirsdage skal spillerne selv indberette deres score.

>> Download program for 2024 her <<

Medlemmer af udvalget:

Wilma Thorup, formand, tlf. 2922 7003,  wilma.thorup@gmail.com
Merethe Bering, kasserer, tlf. 6169 3935,  Merethebering@hotmail.com
Annette Leth Rasmussen, sekretær, tlf. 2239 0574, ann.leth3@gmail.com
Birthe Bang, tlf. 2142 0807, Birthebang3@gmail.com
Elisabeth Murray, tlf. 5282 1063, fammur@gmail.com
Suppleant: 
Lis Christensen, tlf. 6092 0791, lisanninachristensen@hotmail.com

Funktionsbeskrivelse:

Tirsdagsdameudvalget har til opgave at:

 • Tilrettelægge og afvikle turneringer på tirsdage med hhv. gunstart og løbende start.
 • Udarbejde forslag til et afvekslende årsprogram senest i marts. Datoer for turneringer i weekender afstemmes med klubbens turneringsudvalg.
 • Færdiggøre et turneringsprogram for klubbens kvindelige medlemmer med fokus på både den sportslige præstation og det sociale samvær. Programmet skal inden sæsonstart offentliggøres på klubbens hjemmeside og i GolfBox.
 • Løbende evaluere afviklede turneringer.

Forretningsorden:

 • Udvalgets medlemmer vælges for to år ad gangen på medlemsmødet i oktober. I lige år er to medlemmer på valg, i ulige år er tre medlemmer på valg.
  Suppleanter vælges for et år ad gangen.
 • Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
 • Formanden indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden.
 • Udvalgsmøder afholdes efter behov, dog mindst to gange om året. Der benyttes også elektronisk kommunikation.
 • Al skriftlig kommunikation skal fremsendes til alle udvalgets medlemmer.
 • Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Referat af møderne sendes til udvalgets medlemmer og betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er modtaget indenfor 3 dage efter udsendelsen. Hvis relevant, offentliggøres referatet på hjemmesiden.

Målsætning:

 • Tirsdagsdameudvalget vil under hensyntagen til forskellige interesser arrangere så mange turneringer som muligt.
 • Turneringerne skal være både konkurrenceorienterede og målrettet socialt fællesskab.
 • Turneringerne forventes ikke at give overskud, men skal kunne hvile i sig selv rent økonomisk.

Vi spiller hver tirsdag i sæsonen

Månedsturneringerne afholdes den sidste tirsdag i måneden med gunstart kl. 16.00.
Efter turneringen samles vi til hyggeligt samvær med spisning og præmieuddeling fra
månedsturneringen og fra de foregående tirsdage.
Pris for deltagelse i månedsturnering: 130,- kr. inkl. spisning, men ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til Månedsturnering og spisning foregår på golfbox.dk senest søndag kl. 20.00 inden turneringen.

På hver af de øvrige tirsdage spilles en Stableford-turnering, hvor spillerne kan vælge at spille
formiddag med start kl. 09.30 eller eftermiddag med start kl. 16.00.
Spillerne mødes i klubhuset 15 minutter før første starttid og printer selv scorekort, hvorefter der trækkes lod om startrækkefølgen.
Pris for deltagelse i formiddags-/eftermiddagsturneringerne: 25,- kr.

Tilmelding: Der er ingen tilmelding til formiddagsturneringerne. Tilmelding i GolfBox til eftermiddagsturneringen anbefales.

 • Formiddag: Der er reserveret 4 tider fra kl. 9:30. Der spilles 18 huller. Kan man kun nå 9 huller, skal turneringsledelsen informeres inden lodtrækningen.
  Formiddagsturneringerne fortsætter i vintersæsonen, dog uden betaling.
 • Eftermiddag: Der er reserveret 3 tider fra kl. 16:00. Der spilles 18 huller. Kan en spiller kun spille 9 huller, gøres der ved tilmelding i GolfBox opmærksom herpå under ”Bemærkninger”.
  Eftermiddagsturneringerne spilles fra april til og med første tirsdag i oktober.

I juli måned og mellem jul og nytår er der ingen Tirsdagsdameturneringer.

Nærmere information og evt. hjælp til tilmelding fås ved at kontakte et af medlemmerne fra Tirsdagsdameudvalget. Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget eller har gode forslag, ris eller ros.
Ud over vores egne turneringer arrangerer vi også venskabsturneringer med andre klubber.
Desuden arrangeres der en udebaneturnering, som du også er velkommen til at deltage i.
Turneringsprogram ses under klubturneringer på golfbox.dk

Venskabsklubber

 • Randers Golfklub
 • Randers Fjord Golfklub
 • Grenaa Golfklub

Tirsdagsdamernes sang

Melodi: Vi er flikorna fra Skåne…

Vi er pigerne fra Norddjurs, Vi er fulde af humør,
og vi golfer løs i al slags vejr og får en sund kulør,

om det regner, stormer, hagler -men i solskin helst – især
Vi er pigerne fra Norddjurs, Vi ka- bare ikk´la´vær´.