Tirsdagsdamer i Norddjurs Golfklub

Medlemmer i udvalget:

Formand: Wilma Thorup, Tlf. 2922 7003,  wilma.thorup@gmail.com 
Næstformand: Birthe Bang, Tlf. 2142 0807,  bang@pc.dk
Sekretær: Annette Leth Rasmussen, Tlf. 2239 0574, ann.leth3@gmail.com
Kasserer: Tina Sloth Elsborg, Tlf. 2814 9196,  tinaelsborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Merethe Bering, Tlf. 6169 3935,  Merethebering@hotmail.com

Suppleant: Lene Nordheim, Tlf. 2620 8520, privat@lenenordheim.dk

Årsberetning 2021

Se mødereferater og nyheder fra tirsdagsdamerne her

Funktionsbeskrivelse:

 • Tirsdagsdameudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle turneringer på tirsdage med hhv. gunstart og løbende start.
 • Udarbejde forslag til et års-program senest marts og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse.
 • Færdiggøre/publicere et turneringsprogram for klubbens damer med fokus på både det konkurrencemæssige og det sociale samvær. Plan skal offentliggøres senest medio marts på klubbens hjemmeside/golfbox.
 • Evaluere afviklede turneringer.

FORRETNINGSORDEN:

 • Formanden, der vælges af dameudvalget, indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Udvalgsmedlemmer vælges hvert år for to år af gangen, (med hhv. tre og to) på medlemsmøde ved sæsonafslutning.
  Suppleanter vælges hvert år.
 • Udvalgsmøder afholdes 2 gange årligt – evt. flere hvis påkrævet. Der benyttes også fælles kommunikation via nettet. Al kommunikation via mails skal fremsendes til alle udvalgets medlemmer. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.
 • Afgørelse træffes ved alm. stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Der udarbejdes referat af møderne, der betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er modtaget indenfor 3 dage efter udsendelsen. Referat sendes til dameudvalgets medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden.

MÅLSÆTNING:

 • Tirsdagsdameudvalget vil, under hensyntagen til forskellige interesser, arrangere så mange turneringer som muligt.
 • Turneringerne skal være både konkurrenceorienterede og være målrettet socialt fællesskab.
 • Turneringerne forventes ikke at give overskud, men skal kunne hvile i sig selv rent økonomisk.