Vedtægter for Onsdagsherrerne, Norddjurs Golfklub

CVR-nr. 41 42 44 94

§ 1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted

Klubbens navn er Onsdagsherrerne og er en “klub i klubben” under Norddjurs Golfklub med hjemsted hos Norddjurs Golfklub i Norddjurs Kommune.

Tilhørsforholdet medfører, at klubben (Onsdagsherrerne) til enhver tid skal følge Norddjurs Golfklubs regler.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at samle mandlige medlemmer af Norddjurs Golfklub for at spille golf i hyggeligt og socialt samvær, herunder at afholde turneringer for medlemmerne og venskabsklubber.

Medlemmer af andre golfklubber med DGU-kort og fuld spilletilladelse til at spille 18-hullers baner, må mod betaling af greenfee og evt. matchfee, deltage i Onsdagsherrernes arrangementer.

§ 3 Medlemmer

Alle mandlige medlemmer af Norddjurs Golfklub med ret til at spille på 18-hullers banen kan optages som medlem af Onsdagsherrerne. Bestyrelsen kan fastsætte en max. handicapgrænse for at være medlem.

§ 4 Indskud og kontingent

Der betales ikke indskud eller kontingent. Bestyrelsen fastsætter betaling (matchfee) for spil på banen, herunder til løbende årsturneringer, når dette foregår i Onsdagsherre regi.

§ 5 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne skal efter lodtrækning på valg efter første år, hvorefter der skal vælges hhv. 3 og 2 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og fastlægger i øvrig selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 medlemmer er til stede. Er der stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 Tegningsret, fuldmagtsforhold og hæftelse

Formanden og ét bestyrelsesmedlem tegner foreningen. Bestyrelsen kan dog give 2 bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at disponere over foreningens midler i forening, herunder til indestående på konto i pengeinstitut, hvor kontoen er en alm. indlånskonto, der kan anvendes til alm.

betalingsformidling, herunder også til Mobile Pay og tilsvarende betalingssystemer. Fuldmagten skal også gælde dispositioner foretaget via Netbank eller tilsvarende. Klubben kan ikke erhverve fast ejendom eller optage lån eller kreditter.

§ 7 Aktivitets- og turneringsudvalg

Bestyrelsen nedsætter et aktivitets- og turneringsudvalg til varetagelse af opgaver i forbindelse med de turneringer, venskabsmatcher og andre aktiviteter, der afholdes af Onsdagsherrerne.

Bestyrelsen deltager i aktivitets- og turneringsudvalget med minimum 3 medlemmer. Udvalget består i Øvrigt af det antal medlemmer, som udvalget finder nødvendigt og passende. Medlemmerne af udvalget ind- og udtræder efter behov.

Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget. Bestyrelsen fastsætter udvalgets opgave og kompetence, og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 8 Venskabsklubber

Bestyrelsen beslutter hvilke venskabsklubber Onsdagsherrerne skal have, og hvilke aktiviteter, der skal arrangeres for – og i samarbejde med disse.

§ 9 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i marts eller april måned, og vil normalt blive afholdt i forbindelse med klubbens åbningsmatch (nytårsappel). Indkaldelse skal ske med minimum 3 ugers varsel ved opslag i Norddjurs Golfklubs klubhus eller ved annoncering på Onsdagsherrernes hjemmeside eller på Norddjurs Golfklubs hjemmeside.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode
  6. Valg af 1 suppleant for 1-årig periode
  7. Valg af revisor
  8. Forslag fremsat af bestyrelsen
  9. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  10. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer i det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når 15 medlemmer kræver det.

§ 11 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet gennemgås af revisor og omdeles på generalforsamlingen, og kan evt. rekvireres hos formanden efter generalforsamlingen.

§ 12 Vedtægtsændringer

Klubbens vedtægter kan ændres når 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§ 13 Opløsning af klubben

Klubben opløses når 2/3 af de fremmødte på en (første) generalforsamling, stemmer herfor. Mindst 25 af dem, der har spillet i indeværende år eller året forinden skal deltage i generalforsamlingen. Hvis der ikke er fremmødt 25 af forannævnte spillere, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med “Opløsning af Onsdagsherrerne” som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning på denne generalforsamling, der skal ligge mindst 8 dage efter første generalforsamling, kan ske ved simpel stemmeflerhed uafhængigt af antal fremmødte.

Opløsning kan alene ske til førstkommende årsskifte med 3 måneders varsel

Klubbens egenkapital skal ved opløsning overdrages til Norddjurs Golfklub.

Ovenstående vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling afholdt den 10. juni 2020.

Originalen er underskrevet af udvalget.