Der indkaldes herved til ordinær

Generalforsamling

til afholdelse onsdag, den 6. april 2022 kl. 20.30 hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er: Henrik Bach Nielsen, Iver Hougaard Jensen og Per Villadsen – alle modtager genvalg
 6. Valg af én suppleant for 1-årig periode
  På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  På valg er: Peter Due – modtager genvalg
 8. Forslag fremsat af bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
 10. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

Bemærk – Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter, der umiddelbart forinden har været afholdt månedsmatch med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse.
Medlemmer, der ikke deltager i månedsmatchen, men som ønsker at deltage i generalforsamlingen er meget velkomne.

Onsdagsherrerne, Norddjurs Golfklub