Den 24. marts 2018 var der møde mellem XL Golf samarbejdsklubber i Norddjurs Golfklub.
På dagsordenen var bla. en drøftelse af betingelserne for det fortsatte samarbejde.
Flere af medlemmerne i Norddjurs Golfklub har løbende tilkendegivet visse uhensigtsmæssigheder i samarbejdet overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen har langt hen ad vejen været enige i disse betragtninger, der har indeholdt utilfredshed med antallet på egen bane samt bemærkninger om slidtage på banen.

Til generel orientering kan nedenstående læses et forkortet referat fra mødet.

Evaluering af samarbejdsaftalen
Norddjurs redegjorde for vore erfaringer med XL-samarbejdet.
XL-golfsamarbejdet bygger på, at vore XL-medlemmer bytter runder på banerne, og for det betaler man en merpris.
I 2017 har Norddjurs medlemmer spillet 1224 runder XL-golf på andre baner, mens Norddjurs har lagt græs til 3329 runder XL-golf. Heraf er ca. 2500 runder spillet på tidspunkter, hvor de øvrige klubber stort set har haft lukket. Derfor agerer Norddjurs i princippet hjemmeklub for alle XL- golfere i vinterhalvåret.
Der er derfor ikke tale om et ligeværdigt bytte mellem klubberne i denne periode og Norddjurs anser situationen for uholdbar.

Derfor ønsker Norddjurs aftalen ændret.

Efter flere konkrete eksempler og drøftelser tilkendegav flere af XL-klubberne en forståelse for Norddjurs’ udfordringer, og der kom en række konstruktive forslag til evt. løsning af udfordringen.

Drøftelserne sluttede med en opfordring fra Norddjurs om, at vi alle tænker over løsningsmuligheder, og at der holdes et møde kun med dette emne på dagsordenen ultimo maj/primo juni. I øvrigt var 2 klubber ikke repræsenteret på nærværende møde.

Norddjurs pointerede, at vi ikke deltager i XL-golf i 2019, hvis der ikke findes en acceptabel løsning.

XL golfturnering
Randers Golfklub orienterer om, at der er planlagt turneringen til 12. maj 2018 og at der er fundet sponsorer. Max antal deltagere bliver 120 efter ”først til mølle-princippet”. Randers GK udsender indbydelse til turneringen.
Efter turneringen vi der blive evalueret og vurderet behovet for en turnering i efteråret – i givet fald i Kalø.

Næste møde
I Randers GK den 2.6. kl. 09.00.

Bestyrelsen