Bestyrelsen efter generalforsamlingen er:

  • Ole Jensen
  • Inge-Lis Mørch
  • Annie Pihl
  • Marianne Jensen
  • Rita Kirkegaard
  • Gunnar Pilgaard
  • Ivan Mejrsk

 

Nedenstående beretning kan downloades som word fil her

Bestyrelsens mundtlige beretning

Medlemstal

På trods af en kæmpestor indsats fra begynderudvalget, lykkedes det ikke, at bevare antallet af aktive medlemmer intakt. Vi har i år fået det største antal nye begyndermedlemmer i flere år – alligevel er det samlede medlemstal faldet med 26 medlemmer i årets løb.

Begynderudvalget startede året med 2 åbent hus arrangementet, men der var meget begrænset søgning til disse arrangementer, men af de der kom, var der ca. 90 procent der meldte sig ind.

Arrangementerne var ellers annonceret i pressen og på ophængte plakater i relevante butikker mv.

Vi uddelte næsten 500 foldere til lægehuse, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, apoteker, fittnescentre, biblioteker, pengeinstitutter, supermarkeder med flere, men interessen var begrænset.

Det allerbedste virkemiddel er ”mund-til-mund-metoden” – tag dine venner, familie, naboer, kolleger med.

En gennemført evaluering blandt de nye medlemmer peger på, at et vigtigt element er vort sociale engagement og imødekommenhed. Vi får mange roser for en god modtagelse og godt socialt sammenhold.

Vi må nok konstatere, at en af blokeringerne for at få nye medlemmer, er vort indmeldelsesgebyr. Vi har undersøgt, hvad andre golfklubber gør. Stort set alle har opretholdt indmeldelsesgebyr i vedtægterne, men suspenderet denne vedtægtsbestemmelse for 1 år ad gangen. Vi har haft mange drøftelser i bestyrelsen, og er blevet enige om, at vi ønsker, at opretholde indmeldelsesgebyr. Vi vil senere anmode generalforsamlingen om, at reducere indmeldelsesgebyret til 3.200,- ved en engangsbetaling, men opretholde 4.000 kroner, hvis den enkelte golfspiller ønsker ratebetaling af indmeldelsesgebyret.

Til jeres orientering, så er der også medlemstilbagegang på landsplan, så det er ikke kun en lokal udfordring. Det er DGU’s opfattelse, at tilbagegangen vil fortsætte de næste mange år.

Mere om den situation under økonomi.

Kommunikation

På sidste års generalforsamling, blev bedre kommunikation nævnt flere gange. På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen, besluttede vi, at igangsætte projektet med en ny hjemmeside.

Ruben Leonhardt havde tilbudt sin assistance, og han gik i gang med at færdigudvikle det forslag, han tidligere havde vist os. I løbet af foråret, helt nøjagtigt, den 1. marts blev den nye hjemmeside taget i brug.

Ofte er der meget knas med nye edb systemer, men jeg syntes, at ibrugtagningen af den nye hjemmeside forløb smertefrit. Stor tak til Ruben.

Et andet projekt vi igangsatte, var et kommunikationsudvalg, hvis formål var, at udbrede kendskabet til Norddjurs Golfklub. Vi tog fat i de lokale aviser. Vi har således haft flere artikler i Folkebladet og andre lokalaviser. Vi gik på Facebook, og vi startede NDG news med information til vore medlemmer. Totalt set, er vor information blevet markant styrket.

Vore sponsorer

Vi måtte desværre konstatere, at flere af vore gode sponsorer faldt fra ved årets start. Dels fordi deres virksomheder måske havde udfordringer nok på grund af en langstrakt krise, men også fordi vi måske ikke havde gjort vort arbejde godt nok. Vi fik en god dialog i gang med de sponsorer der forlod os, og ingen tvivl om, at vi vil gøre meget for at ændre vor sponsorpleje, så der opnås en større grad af tilfredshed ved vore sponsorer. Heldigvis fik vi sammensat et meget aktivt sponsorudvalg, så det lykkedes at opnå den samme indtægt som tidligere. Men ingen tvivl om, at det var op ad bakke.

Vi skal som medlemmer af Norddjurs Golf være taknemmelige for den støtte sponsorerne yder klubben. Støtten svarer til 40 nye fuldtidsmedlemmer, så det er ikke et uvæsentligt bidrag vore sponsorer kommer med.

Skulle der her i blandt jer sidde en god sælger, så mangler vi medlemmer i sponsorudvalget til at følge op på indgåede aftaler samt nye kontakter. Bare kontakt os.

Gaver

Veteranklubben har igen i år været en god ”sponsor” gavegiver. Vi var så heldige, at have Gunnar Pilgaard gående i nogle måneder, hvor han blandt mange andre opgaver, pyntede greenkeeper huset op. Den sidste store ting der mangler på denne bygning, er rensning og maling af taget. Det er en arbejdsopgave, der ikke må udføres af frivillig arbejdskraft, men hvor vi er nødt til at anvende professionelle. Veteranerne har skænket klubben 15.000 kroner til denne opgave, og opgaven vil blive udført i foråret. Stor tak for det.

Golfen/klubben

Sæsonen er nu slut. Bestyrelsen havde selvfølgelig sørget for et sommervejr, som vi skal mange år tilbage i tiden for at se tilsvarende. Der er spillet mange runder golf, og det er lykkedes, at holde banen i en fornuftig stand på trods af den tørre sommer.

Sæsonen blev indledt med en generel oprydning på banen efter vinteren, det var klubbens elite der stod for dette initiativ, og der var mere end 70 golfere der stillede op til opgaven. Det pyntede virkeligt.

Der er områder på banen, der trænger til at forbedres, men da pengene er begrænsede, vil vi forsøge om vore egne greenkeepere kan løse opgaven med det materiel, vi har til rådighed.

Klubben er en forening med rigtig mange medlemmer, For at alle medlemmer skal have en god oplevelse af at være medlem af klubben, har det været nødvendigt, at stramme op på vort regelsæt. Det er klart, at når der strammes op og præciseres nogle regler, er der nogle der føler sig trådt over tæerne. Det er også klart, at vi lytter, og er der noget, der er gjort uhensigtsmæssigt, er vi klar til at rette op på fejlene. Generelt må vi sige, at medlemmerne i klubben har gjort det let for os i bestyrelsen. Det skal I alle have en stor tak for.

Det sportslige

Vi har gennemført 8 klubturneringer samt kønnenes kamp, som i år var arrangeret af veteranerne.

I opstartsfasen havde vi lidt startvanskeligheder med det nye turneringsmodul i golfbox, systemet var ikke helt udbygget, da vi begyndte sæsonen, men det kører upåklageligt nu.

Alle klubturneringerne har været godt besøgt, og vi har været super heldige med både vind og vejr.

Der er mange forberedelser til hver turnering, uanset om det er få eller mange deltagere. Når man føler, at alle virkelig bakker op om de turneringer, vi laver, er det en fornøjelse at arbejde med.

En stor tak til alle, der har hjulpet med afvikling af turneringer, spisning, oprydning med mere.

Turneringsudvalget står også regionsgolfen. Der har i indeværende år været rigtig mange deltager, vi håber successen fortsætter i det nye år, så endnu flere kan deltage i matcher mod vor naboklubber. Hold dig ikke tilbage, hvis du kunne tænke dig en hulspilsudfordring.

Juniorafdelingen

Vi har haft den bedste sæson i juniorafdelingen i klubbens historie. Maria Trangbæk repræsenterede Danmark i en landskamp mod Sverige efter at have vundet kvalifikationsturneringen Junior Cup i U18 rækken – ud over dette var også Magnus Larsen repræsenteret ved finalestævnet.

I holdturneringen vandt klubben for andet år i træk det Jysk fynske mesterskab i U16C rækken, men en gentagelse af sidste år landsmesterskab glippede efter en hestesko på allersidste hul. Landsfinalen endte således 3-3. Holdet manglede sølle 2 huller i at vinde pokalen. Holdet bestod af Rasmus Christensen, Christian Post og Sofus Kjemsø Jensen, reserve Katrine Larsen.

Individuelt har det også været en stor sæson. Søren Kjeldsen og Sofus Kjemsø Jensen har vundet afdelinger i JDT ligesom Nikolaj Krogh og Tobias Dahl har vundet Distriktsturneringer.

Sidst men ikke mindst har Klubben for første gang hele tre spillere på listen over de 50 spillere i hver årgang, hvor Aksel Bakmands imponerende 2 plads i årgang 2004 tegner godt for fremtiden. (Maria Trangbæk nr 16 i årgang 1996 og Katrine Larsen er nr. 47 i årgang 1999) – Både Maria og Katrine har sammen med Frederik Martin Sørensen og Joachim Jensen repræsenteret klubben førstehold på elitesiden.

Elitesæsonen

Klubbens Damehold i 3 div. klarede den svære første sæson i rækken. Den hentede 3 sejre og en delt 2 plads i rækken. De to herrehold i Kvalifikationsrækken blev henholdsvis 1 og 2 – og førsteholdet klarede sig dermed videre til oprykningsspillet i Tange Sø hvor de via en solid 3 plads sikrede oprykning til 4 div. Så næste sæson kan klubben for første gang præsentere divisionsgolf, på både herre og dame siden.

Økonomi

Umiddelbart fik vi en god start på året, generalforsamlingen havde vedtaget budgettet, der indebar både kontingentstigninger og forhøjelse på priserne for salg af øl og sodavand, hvad kunne gå galt?

Vi var også helt opmærksom på i bestyrelsen, at omkostningerne skulle holdes i ro, så vi også på den led ville være med til at sikre klubben et overskud i indeværende år.

Vi så på vore afskrivninger, og drøftede de nuværende afskrivnings- principper med revisionen. Det eneste sted, hvor der var noget at hente, var på bygningsafskrivninger. Vi afskrev det nye klubhus over 25 år uden scrapværdi. Revisionen var ikke meget for at fastsætte en scrapværdi, hvorfor vi i samråd med revisionen besluttede, at øge afskrivningstiden til 50 år, hvilket er meget almindeligt i dag.

Afskrivninger i golfklubben, har ingen skattemæssig betydning, men udelukkende driftsmæssig betydning. Det er vigtigt, at vi har en løbende afskrivning, der dækker den slitage, der opstår ved dagligt brug af aktivet, der bør ikke afskrives med mere end det. Hvis vi så ser på likviditeten, så er det vigtigt, at afskrivningerne som minimum er på størrelse med vort årlige afdrag på gælden. Hvis afskrivningerne er mindre, skal vi ud at trække på kreditten eller have et større overskud efter afskrivninger. Hvis afskrivningerne er større end afdragene, kan vi spare op og det vil stille mindre krav til overskud efter afskrivninger. Det er en meget simpel forklaring på sammenhæng mellem afskrivninger og likviditet.

Ændringen i afskrivningsprincipperne betyder ca. 91.000 i mindre afskrivninger.

Marianne og undertegnede holdt herefter møde med vore pengeinstitutter. Vi fortalte klart og tydeligt, at vi forventede de sidste 2 års underskud, var det sidste underskud vi ville få, og allerede i indeværende år, ville vi få overskud. Det var med en vis bekymring, vi lød så overbevisende, for vi var begge meget opmærksom på, at meget kunne gå galt i løbet af året.

Vi havde allerede fået en restopkrævning på vandforbruget for året før på kr. 50.000 og green fee indtægterne lå meget tilbage at ønske, så vi kunne meget hurtig se, at det ville være op ad bakke.

Vi kommer ud af året med et overskud på 62.000 kroner, bestemt ikke prangende, men dog overskud. Efter min personlige opfattelse er overskuddet alt for lille, hvis vi skal have plads til fremtidige investeringer. Hvis ikke vi havde ændret afskrivningsprincipperne, havde vi haft et underskud på 29.000 kroner. Det er bare ikke godt nok.

Budget diskussionen for det kommende år, har naturligvis båret præg af årets resultat. Vi har været inde at se på hvilke omkostninger vi kunne gøre noget ved.

På greenkeeper siden er Jacob blevet afskediget efter endt uddannelse og vi overvejer ansættelse af en ny voksenelev. Vi forventer, at omkostningerne på greenkeeper siden kan holdes i ro.

Vi har haft drøftelser med Òli om fremtiden, og det er besluttet, at Ólis ansættelsesforhold vil blive ændret, således at klubben opnår en besparelse på trænerudgiften i størrelsesorden 100.000 kroner. Det har bestemt ikke været en nem beslutning, men det skal siges at Òli på trods af de ændrede ansættelsesforhold, er gået positivt ind i drøftelserne. Den endelig kontrakt er endnu ikke færdigbehandlet, men vi forventer, der er et udkast klar til bestyrelsesmødet i december.

De nævnte forhold er indarbejdet i det nye budget, og vi forventer et overskud efter afskrivninger på 51.000 kroner.

Marianne vil gennemgår regnskab og budget senere.

Bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen har fungeret rigtig godt, og det vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for. Der er blevet ydet en stor indsats, og alle er gået til opgaven med en positiv holdning til at finde løsninger.

Vi har valg til bestyrelsen senere på dagsordenen. Jeg ville ønske, at jeg kunne opfordre generalforsamlingen til at genvælge alle der er på valg, men det kan jeg desværre ikke, da Johnny ikke ønsker at genopstille.

Jeg har kun siddet i bestyrelsen med dig et år Johnny, men du har gjort en stor indsats i dette år. Jeg ved gennem andre af min bestyrelseskollegaer, at du bliver svær at undvære, men du er da heldigvis i klubben, så vi kan kalde på dig, når vi har behov for din faglige viden. Tak for den store indsats du har ydet gennem de 8 år du har siddet i bestyrelsen. Skal vi ikke give Johnny en hånd.

Afsluttende bemærkninger

Til sidst vil jeg gerne takke alle de medlemmer, der yder en kæmpeindsats for klublivet her i golfklubben. Jeg må tilstå, at havde vi ikke en så aktiv medlemsskare, så havde vi heller ikke så god en golfklub som vi har i dag. Det vil føre for vidt, hvis jeg med navns nævnelse skulle takke hver især, så mange er der, der giver en hjælpende hånd med både det ene og det andet. Så tak alle sammen.