• Post category:Seniorer
  • Post published:6. januar 2021

I henhold til Senior Vedtægten varslede vi den 22. december 2020 indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag, den 13. januar 2021 med følgende dagsorden:

                                      1) Valg af dirigent
                                      2) Formandens beretning
                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab
                                      4) Indkomne forslag
                                      5) Fastsættelse af turneringsfee
                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
                                      7) Valg af revisor
                                      8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til dagsordenens punkter 4 og 6 skulle være indsendt til formanden senest den 30. december 2020.

Der er ikke indkommet forslag til nogen af punkterne.

Tilbage står bestyrelsens forslag om at supplere bestyrelsen med yderligere to medlemmer,
Lars Winther og Dorthe Nedergaard. Disse betragtes hermed som valgt. Efter Anne Grethe Andersens udtræden vil bestyrelsen herefter bestå af i alt syv medlemmer.

Forsamlingsrestriktionerne er fra dags dato yderligere skærpet. Vi har dermed ikke mulighed for at afvikle vores generalforsamling efter vedtægten, og vi er nødsaget til at udskyde afholdelsen indtil videre, se formandens kommentar hertil i beretningen.

Formandens beretning og kassererens aflæggelse af regnskabet vedlægges.

Pkt. 2: Formandens beretning
Link til (PDF-fil): Formandens beretning

Pkt. 3: Kassererens fremlæggelse af årsregnskab
Anne Grethe knytter følgende kommentarer til regnskabet:
Indtægterne har som følge af de mange aflyste onsdagsturneringer medført en lavere turneringsfee end sædvanligt. Det samme gælder de aflyste venskabsturneringer og vores egne turneringer med spisning.
Udgifterne indeholder kr. 12.000 til julefrokosten fra 2019, dyrere vin samt større og flere præmier på onsdage. Hertil kommer også i 2020 et noget dyrere udebanemesterskab. Vores bank har skruet op for gebyrerne. Nu skal man betale for at have penge stående i banken. For at undgå for højt gebyr skal vi bestræbe os på at holde indestående under kr. 50.000.
På trods af ovenstående har vi dog stadig et positivt indestående.
Link til (PDF-fil): Seniorklubbens årsregnskab

Godt Nytår

Senior bestyrelsen