I baneudvalget har vi det seneste år, arbejdet på at lave en plan for vedligeholdelse og udvikling af vores dejlige golfbane.
Vi arbejder generelt på at få mest mulig kvalitet på banen, ud af de greenkeeper-ressourcer vi har til rådighed. Det betyder at vi kikker meget på at renovere, ikke bare i forhold til kvaliteten på banen, men også så det fremadrettet bliver nemmere og hurtigere at vedligeholde banen.

Greens

Omkring greens oplevelse vi sidste år lidt langsomme green i forsommeren. Dette skyldtes det meget våde vejr, der gør det ekstraordinært arbejdskrævende at vertikalskære green, men sidst på sommeren blev der perioder med tørt vejr, så vi fik green op på et niveau som vi gerne vil fastholde fremadrettet. Vi vil derfor i år prioritere arbejdet med gode green meget højt og en erklæret målsætning om at få hastigheden på greens til at ligge omkring 7 på stimpmeteren hen over sæsonen.

I den anledning, har vi planlagt en dobbelt vertikalskæring af greens her i foråret, for at give græsset de allerbedste betingelser for en god vækst i efter arbejdet, hvor green sikkert vil fremstå med mindre tæt græs.  I forlængelse af dette arbejde, er der endvidere indkøbt en ny greentromle til maskinparken, der skal bruges til at gøre vores green både jævne og faste.  Desuden forsætter greenkeeperne naturligvis med den sædvanlige topdressning, vertikalskæring, gødning, prop- og prikning samt eftersåning af greens.

I forhold til standarden på greens denne sommer, er der i vinterens løb også blevet fældet en del træer omkring greens, med det formål at give dem mere lys og dermed bedre vækstbetingelser. Træernes rødder har desuden været et stigende problem, både i forhold til vanding og gødning af greens, men også i forhold til greenkeepernes arbejde omkring greens. Vi glæder os til at se resultatet af dette hen over sæsonen.

Bunkers

Bunkers er et af de emner der oftest diskuteres og spørges ind til blandt medlemmerne. I baneudvalget har vi et stort ønske om at få renoveret mange af banens bunkers. Dels fordi mange af dem er i en mindre god stand, dels for at gøre dem mere vedligeholdelsesvenlige for vores greenkeepere. Vi kikker meget på, hvordan vi kan få mest kvalitet i banen for de timer greenkeeperne bruger. Vi har derfor sløjfet bunkers på banen – det gælder greenbunkers på hul 4 og 8, samt fairway bunkers på hul 13 og 18.

De to sløjfede fairway bunkers skønnes ikke at være meget i spil. De straffer i forvejen dårlige slag og vurderes derfor at være unødig vedligeholdelse for greenkeeperne. Greenbunker på hul 4 og 8 var begge i meget dårlig stand og i stedet for at renovere den blev det besluttet at sløjfe dem. Vi arbejder med flere modeller for at ændre hul 4, så det er nok ikke den sidste ændring på det hul i en overskuelig fremtid. Bunkeren på højre side trænger i høj grad også til renovering.

På hul 10 er vi i gang med at renovere de to forreste greenbunkers, der som mange andre af vores bunkers, har en skålformet bund. Vi har et mål om at gøre bunden i bunkers flade og faste, således at vi kan få et mere ensartet lag sand i dem og de er mere fair at spille ud af, end tilfældet kan være i dag. I begge bunkers hæves bunden og gøres flad og fast, græskanten trækkes helt ned til bunden af bunkeren, ligesom de udvides så kanterne bliver mindre stejle og sårbare over for skridskader.  Dette skal ikke bare gøre det nemmere at komme op og ned i bunkers, det gør det også nemmere at vedligeholde bunkerkanterne. Planen er at forsætte med renovering af bunkers i de kommende vintre i et tempo, som både mandskab og økonomi tillader og stort set efter samme skabelon.

Teesteder

Vi har en målsætning om at forbedre standarden på vores teesteder, så de er jævne og faste. I år har vi særligt fokus på teestederne på par 3 hullerne, da det er disse der bliver mest slidte som følge af de turf der slås op. Det vil derfor i år få ekstra opmærksomhed, i form af at de vil blive topdresset hyppigere end tidligere år. Vi har netop udskiftet vores teesteds-klipper, så vi har en helt ny klipper til at klare opgaven, hvilket ikke skader målsætningen.

I vinterens løb, har vi endvidere arbejdet med at renovere teesteder på backtee, på hul 8 og 16. I det begge tilfælde, var det reelle slidområde for teestedet blevet meget lille og ujævnt. På hul 16 er der endvidere fældet en række træer, for at give luft og sol til både teested 57 og 60.

Fairways

Vi har i år investeret en del i at få prikket fairways hele vejen rundt. Målet er at give fairways luft og dræning, og dermed endnu bedre betingelser for god vækst. Det er en meget tidkrævende omgang og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Bo og Stig for det store arbejde med at nå det inden frosten igen satte ind.

Kommunens overdragelse af jorden til klubben gør at vi ikke har samme hensyn af tage til arbejde med bekæmpelse af uønskede planter i fairways. Det betyder at vi hen over foråret planlægger at sprøjte for mælkebøtter og andet bredbladet ukrudt i fairways, ligesom vi arbejder på at finde en effektiv strategi mod de skadedyr der laver skader på vores bane.

Banen generelt

Læhegn rundt om på banen er generelt blevet beskåret og træer fældet. Det har givet en del arbejde med at få samlet afskårne grene ind, men heldigvis var der en mindre gruppe gode medlemmer der mødte op på arbejdsdagen og gjorde en stor forskel i arbejdet med at få ryddet op og gjort banen klar til sæsonstart. Herfra skal der lyde en kæmpe tak til alle jer der mødte op og gav en hånd med i arbejdet. Der var dog en lang række opgaver vi også rigtig gerne ville have løst, så vi håber at endnu flere af jer der ønsker en bane i superstand vil dukke op og hjælpe til næste gang vi kalder til arbejdsdag.

På hul 3 renoverer vi et mindre areal på venstre side af green, i forbindelse med et større grantræ der er fældet. Vi håber I vil tage godt imod det. Området vil sammen med de renoverede og sløjfede bunkers ikke nå at blive spilleklar til sæsonåbningen, hvilket vil betyde en del arealer under reparation. Vi håber I vil hjælpe os med at skåne disse områder, hvis I bevæger jer ind i dem.

Roughen er hård mange steder og sidste år modbydelig tæt og sej pga. af den megen nedbør, for de der uheldigvis havnede der. Arealet med rough vi klipper i dag, er mere end fordoblet de seneste 10 år. Det til trods hører jeg mange der ønsker yderligere klipning, men det er meget tidskrævende at klippe rough. Vi vil derfor i år kikke på, hvor vi strategisk får mest ud af at klippe roughen, i forhold til at få bedst mulig flow i spillet på banen. Det kan blive en vanskelig balance, men den er nødvendig, hvis vi vil have de andre ønsker vi har opfyldt indenfor rammerne af banebudgettet.  Hvis I oplever særlige steder er man velkommen til at skrive en mail til baneudvalget med observationer og evt. forslag til forbedringer. Dette gælder ikke kun omkring roughen, men banen generelt. Baneudvalgets mail er baneudvalg@norddjursgolf.dk

Der vil i sæsonens løb blive indkøbt en række ekstra borde/bænke sæt, samt bænke til erstatning for udslidte, men også som supplement. Det er et mål at det bliver muligt at sidde ned ved alle huller, således at evt. ventetid også kan blive hviletid. Ud over nye bænke på banen, vil der i løbet af foråret endvidere blive etableret to lynhytter ved teestederne på hul 6 og 13.

Der har været mange besøgende på banen i årets første måneder, det kan mærkes på slid af fairways, hvor der slås mange turfs op. På greens hvor der er usædvanligt mange nedslagsmærker der ikke er rettet op. Men værst af alt, så er det hjulspor hen over teesteder, mellem greenbunkers og greens og enkelte steder sågar på greens.

Midt på fairway hul 13, lørdag d. 18 marts 2017

Med tanke på alt det arbejde der lægges i at give medlemmer og gæster en god og velholdt bane bliver jeg så trist når jeg ser dette. Det er noget af det mest demotiverende at opleve den manglende respekt ikke bare for banen, men også for medspillere på banen. Det er altså ikke tilladt at trække sin vogn mellem en greenbunker og green, og kan man gå 18 huller er det vel ikke de 10-15 meter længere rundt om bunkers, der kan gøre den store forskel. Jeg vil appellere til en højere grad af selvjustits blandt jer medlemmer. Hjælp nu hinanden med at huske hvad der er rigtig adfærd på en golfbane. Ud over at trække sin vogn rigtigt rundt om green og teesteder, så gælder det også med at huske hinanden på at få rettet nedslagsmærker, få lagt turf på plads og revet i bunkers. Man kan nemt gøre det med et smil. F.eks. “er det ok jeg retter dit nedslagsmærke?”, kaste en turf hen til eller tilbage til den der har slået den op, lægger riven hen ved siden af vedkommende, mens denne gør sig klar til at slå.

Hjælp greenkeeperne og dig selv med at hjælpe andre, så vi får den bedst mulige standard på banen i år. 

 

Rigtig god sæson

Peter Mosdal Jensen
Baneudvalgsformand