• Post category:Seniorer
  • Post published:27. januar 2020

Efter at have uddelt præmier til præmietagerne efter dagens onsdagsturnering gik formand Jens Peder Andersen (JPA) straks over til det annoncerede Statusmøde.

JPA oplæste dagsordenen for mødet:
1. Formandens beretning
2. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Anne Grethe Andersen (AGA)
3. Venskabsturneringer 2020 ved Ole Junker (OJ)
4. Fremlæggelse af udkast til Vedtægt for Seniorklubben ved OJ
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt

  1. Formandens beretning

Hvor vi de sidste par år har oplevet tilbagegang i antal deltagere til onsdagsturneringerne, har vi i 2019 igen oplevet en stigning i antal deltagere. Der har været pæn tilslutning til de fleste turneringer, selvom vejret ikke altid har været med os.
Tilslutningen til venskabsturneringerne på hjemmebane har været fin. Anderledes har det forholdt sig til turneringerne på udebane, hvor vi ikke har kunnet stille ”fuldt hold”.
Årets udebanemesterskab blev afviklet med to gode runder golf på Viborg Golfbane. De 37 deltagere overnattede på Viborg Golf Hotel, hvor de om aftenen den første dag nød en god middag med efterfølgende hygge.
Til slut nævnte JPA, at han som tidligere annonceret fratrådte som formand og medlem af seniorbestyrelsen. Han benyttede lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i den tid, der er gået.
Endelig nævnte JPA, at han stadigvæk ville være til rådighed, hvis der skulle laves en portion gule ærter. Han ville ligeledes i fremtiden være behjælpelig med at finde egnede lokationer til afholdelse af årets udebanemesterskab.
Beretningen blev godkendt

  1. Fremlæggelse af årsregnskab

AGA fremhævede, at stigningen i deltagerantal til onsdagsturneringerne og venskabsturneringerne på hjemmebane havde givet samlede indtægter på kr. 95.600, hvilket var en stigning på lidt over kr. 4.000 sammenlignet med sidste regnskabsår.
Udgifterne beløb sig til i alt kr. 96.300, hvilket var kr. 3.300 højere end sidste år.
Året gav dermed et mindre underskud på kr. 700,00. Til trods herfor har vi stadigvæk en intakt beholdning på kr. 61.780,00.
Regnskabet blev godkendt.

  1. Venskabsturneringer 2020

OJ kunne meddele, at alle aftaler om venskabsturneringerne for 2020 var på plads. Den sidste aftale blev indgået den 31. oktober 2019.
Årets to første turneringer bliver på udebane i henholdsvis Mollerup tirsdag, den 28. april og i Hammel mandag, den 18. maj.
Planen for venskabsturneringerne er indlagt på Seniorklubbens Nyhedsside på hjemmesiden den 11. januar
Alle turneringer er desuden indlagt i turneringsmodulet i Golfbox frem til medio oktober 2020.

  1. Fremlæggelse af udkast til vedtægt for seniorklubben

OJ meddelte, at vi tvunget af omstændighederne i banksektoren var nødt til at stille med en vedtægt for seniorklubben inklusive diverse referater fra bestyrelsesmøder med videre for fortsat at kunne opretholde en bankkonto i vort pengeinstitut. På grund af reglerne om hvidvask skal sådan en konto oprettes efter alle kunstens regler.
Vedtægten er en standardvedtægt for klubber-i-klubben, sakset fra Mollerups seniorklub. Vedtægten er  herefter tilrettet, så den passer til vores forhold.
OJ pointerede kraftigt, at det med vedtægten ikke var hensigten at ændre noget som helst i seniorklubben. Klubben vil stadigvæk blive kørt som hidtil. Turneringsbetingelserne ændres ikke. Det samme gælder de særlige turneringsbetingelser for deltagelse i og tilmeldelse til venskabsturneringer og udebanemesterskab.
Vedtægten skal alene anvendes til eksternt brug overfor vores bank, så vi fortsat kan bevare en bankkonto og adgang til en netbank.
Udkastet lægges til gennemsyn på Seniorklubbens nyhedsside.

  1. Valg til bestyrelsen

Efter JPA’s udtræden er der tilbage følgende medlemmer af bestyrelsen:
Anne Grethe Andersen, Finn Holleufer, Anni Eichel, Elsebeth Ring og Ole Junker.
De er alle villige til genvalg.
Som nyt medlem foreslog bestyrelsen Vagn Liltorp.
Der var ikke flere, der ønskede at stille op, hvorfor alle blev valgt med akklamation.

  1. Eventuelt

Under eventuelt holdt Finn Holleufer (FH) en pæn lille tale for JPA, hvor han takkede ham for hans tid som formand og for hans arbejde for klubben. JPA fik en blomsterbuket samt lidt godt til ganen som afskedsgave.
Til slut udbragte FH et leve for klubben og for den fratrædende formand.

Statusmødet hævet.

Referent Ole Junker
15. januar 2020.