Referat udvalgsmøde 26. oktober 2021

Deltagere: Wilma Thorup, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Annette Leth Rasmussen, Merethe Bering.
Afbud: Lene Nordheim

Dagsorden:

 1. Konstituering af udvalget
 2. Orientering om arbejdet i udvalget
 3. Tirsdagsgolf
 4. Juleturnering
 5. Eventuelt
 1. Konstituering af udvalget
  Formand: Wilma Thorup
  Næstformand: Birthe Bang
  Sekretær: Annette Leth Rasmussen
  Kasserer: Tina Sloth Elsborg
  Bestyrelsesmedlem: Merethe Bering
  Suppleant: Lene Nordheim
 2. Orientering om arbejdet i udvalget
  Orientering af vores to nye udvalgsmedlemmer om, hvilke opgaver der er i udvalget, bl.a.:
  Kontakt til bestyrelsen i klubben
  Kontakt til venskabsklubber
  Venskabsmatcher
  Udebanematch
  Sekretærarbejde.
  Opdatering af hjemmeside
  Oversigt over årets aktiviteter
  Arrangering af månedsmatcher
  Indkøb af gevinster
  Praktiske ting i forbindelse med månedsmatcher bl.a opsætning af turnering, udskrivning af scorekort, bestilling af mad, borddækning, køkkentjans.
  Almindelige tirsdagsmatcher. Minimum et medlem af udvalget deltager i formiddagsmatcherne og to i eftermiddagsmatcherne.
  Wilma står for kontakten til bestyrelsen i klubben og kontakten til venskabsklubberne. De øvrige opgaver fordeles mellem udvalgets medlemmer.
 3. Tirsdagsgolf
  Tirsdagsgolf fortsætter som hidtil med starttid 09.30 om formiddagen og 16.00 om eftermiddagen.
  I vintersæsonen til og med marts er der blokeret to tider, 09.30 og 09.37, med mødetid 09.15, så vi kan fortsætte med damegolf vinteren over. 
  Månedsmatch fortsætter som hidtil og afholdes den første tirsdag i måneden.
  Prisen for deltagelse i månedsmatch med spisning ændres fra 100 kr. til 115 kr. Stigningen skyldes, at Møllebistroen opkræver 90 kr. pr. person inkl. moms.
  Præmier vil som udgangspunkt blive uddelt efter samme princip som hidtil, idet det dog er hensigten at give lidt flere klappepræmier.
 4. Juleturnering
  Udvalget har set på mulighederne for en juleturnering, men har erkendt at det vil blive meget vanskeligt at finde en dato.
  I stedet afholdes nytårstaffel i januar måned, formentlig den 9. januar 2022. Nærmere information følger.
 5. Eventuelt
  På skift deltager et medlem af udvalget i formiddagsmatcherne og to i eftermiddagsmatcherne.

Næste møde afholdes 23/11-2021 kl. 16.00-17.30

Referent Merethe