Dagsorden:

 1. Velkomst og præsentation af udvalget v/Wilma
 2. Gennemgang af programmet for sæsonen v/Annette
 3. Økonomi, herunder turneringsfee, præmier og hcp-inddeling
 4. Forplejning ved måneds- og venskabsmatcher v/Birthe
 5. Kommunikation på hjemmesiden, Facebook og Instagram v/Annette
 6. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen v/Wilma
 7. Evt. ændring af klubbens navn fra Tirsdagsdamerne
 8. Afrunding og anden information fra udvalget for klubben v/Wilma

Ad 1       Velkomst og præsentation af udvalget v/Wilma
Wilma bød velkommen til mødet og udtrykte på udvalgets vegne stor glæde over fremmødet, som både omfattede, at spillere, der ofte deltager i Tirsdagsdamernes turneringer og også mange nye spillere.

Udvalget blev kort præsenteret:

 • Wilma Thorup – formand
 • Birthe Bang – næstformand og ansvarlig for bestilling af forplejning til måneds- og venskabsturneringer
 • Tina Elsborg – kasserer
 • Annette Leth Rasmussen – sekretær og referent af aftenens møde
 • Merete Bering – menigt medlem og mødets ordstyrer.
 • Lene Nordheim – suppleant.

Derefter var der er kort præsentationsrunde af alle deltagere. 

Ad 2       Gennemgang af programmet for sæsonen v/Annette.
Programmet er sat ind i kendt folder fra tidligere år. Folderen findes på hjemmesiden under Klub/Klubber i klubben/Tirsdagsdamer. Folderen opdateres, såfremt der sker ændringer.

Med undtagelse af de tirsdage, hvor der spilles måneds- eller venskabsmatch, vil der som hidtil blive spillet Stableford hver tirsdag med løbende start kl. 09.30 og kl. 16.00. Mødetid er 15 min. før start.

Den første tirsdag i måneden afholdes der månedsmatch med gunstart kl. 16.00. Månedsmatcherne vil som noget nyt være forskellige holdturneringer. Første månedsmatch afholdes den 5. april 2022 og vil være Texas Scramble. De forskellige spilleformer vil løbende blive beskrevet på Golfbox.

Der vil være tre venskabsmatcher om året. Spilleformatet vil være Stableford. Turneringerne fremgår af folderen.

Ad 3       Økonomi, herunder turneringsfee, præmier og hcp-inddeling

Turneringsfee inkl. forplejning vil være 100 kr. ved månedsmatcherne og 150 kr. ved venskabsmatcher. På de øvrige tirsdage er fee’en 20 kr., som går til præmier.

Som følge af det ændrede handicapsystem er mange gået op i hcp. Derfor ændres hcp-inddelingen til:

Række A: 27 og derunder
Række B: 27,1 – 33,0
Række C: 33,1 og derover

Ad 4       Forplejning ved måneds- og venskabsmatcher v/Birthe

Ved månedsmatcherne serveres en tapasanretning eller én ret. Ved venskabsmatcher serveres to retter.

På de øvrige tirsdage er der mulighed for at stege pølser på grillen, hvis der er ønske herom. Tirsdagsdameklubben skal i givet fald selv købe pølser, brød og diverse tilbehør. Vælger vi at bruge denne løsning, vil vi skulle bidrage økonomisk til grillens drift og selvfølgelig rengøre den efter brug.

Besluttes det på et tidspunkt at afholde to matcher pr. måned med spisning, kunne den ene være med grillstegte pølser.

Ad 5       Kommunikation, herunder information til hjemmeside/Facebook/Instagram v/Annette

Udvalget vil efter hver månedsturnering skrive lidt om turneringerne i den forløbne periode, nævne vinderne og sende teksten – gerne ledsaget af fotos – til offentliggørelse på klubbens Facebook- og Instagram- og hjemmeside. 

Referater fra udvalgsmøderne lægges på Tirsdagsdamernes side.

Ad 6       Resultat af spørgeskemaundersøgelse v/Wilma

Der er kommet 24 besvarelser – tak til dem, der har deltaget!

Baggrunden for spørgeskemaet var, at der på medlemsmødet i oktober var nogle, der gerne ville tilbage til gunstart med spisning hver anden uge i stedet for en gang om måneden. Desuden var der nogle, der udtrykte ønske om, at formiddagsmatcherne skulle starte kl. 08.30 i stedet for 09.30. De to spørgsmål plus nogle få andre ville vi gerne høre spillernes mening om.

Starttid for vintergolf:
Der var stort flertal for at fastholde kl. 09.30. 

Starttid for sommergolf om formiddagen:
Ud af de 24 besvarelser foretrak 4 start kl. 08.30, mens 3 foretrak kl. 09.30. Resterende formiddagsspillere syntes, at begge tidspunkter var ok.

Der blev på mødet ved håndsoprækning stemt om starttidspunktet i sommerperioden. Af de fremmødte stemte 11 for kl. 08.30, mens 9 stemte for kl. 09.30.

Udvalget undersøger hos bestyrelsen, om det er muligt at flyttet tidspunkt. Indtil det er afklaret, vil starttidspunktet fortsat være kl. 09.30. Nærmere information følger.

Gunstart en gang om måneden eller hver anden uge
Spørgsmålet gav anledning til en rigtig god diskussion om udfordringen ved at spille både formiddage og eftermiddage. Især eftermiddagsholdet har udfordringer, da der ikke kommer mange deltagere, hvilket betyder, at man ofte spiller med de samme.

Det blev fremsat forskellige forslag, bl.a. at vi kan forsøge med to fælles matcher om måneden, således at den ene kunne være med grillpølser og den anden, som vi plejer med spisning.

Der kom dog en del tilkendegivelser fra især nye spillere om, at de gerne vil deltage om eftermiddagen. Indtil videre fortsætter vi derfor som hidtil, men gør det muligt at tilmelde sig eftermiddagsholdet på Golfbox, således at ingen kører forgæves. Holdene sættes fortsat sammen ved lodtrækning blandt de spillere, der er mødt frem.

Vi følger udviklingen i antal deltagere på eftermiddagsholdet hen over sæsonen.

Præmie for birdie
Der var på mødet bred enighed om, at præmie for birdie på månedsmatcherne kunne afskaffes, eller at birdienålene kunne erstattes af et stykke chokolade eller en præmie til den, som i løbet af sæsonen har opnået flest birdies.

Præmie ved vinterturneringer
Der var stort flertal for, at nuværende ordning uden præmie fortsætter.

Skal spillernes hcp have indflydelse på sammensætningen af hver bold?
Der var stort flertal for, at boldene skal blandes, således at man kommer til at spille med mange forskellige.

Der var dog også forståelse for, at nogle kan føle sig bedst tilpas ved at spille med nogle, de er jævnbyrdige med. 

Der blev mindet om, at alle golfspillere har været nye en gang, og vi har nok alle prøvet at være nervøse, når vi skulle spille sammen med nogle mere øvede spillere, men jo flere gange man spiller med andre, jo mere tryg bliver man også, og pludselig en dag, så tænker man slet ikke over det mere.

Tirsdagsdamerne er en klub for ALLE kvindelige medlemmer af klubben – der er plads til alle, og vi skal hjælpe og støtte hinanden, så vi har en god oplevelse.

Efter gennemgangen blev der trukket lod om to ”søde” præmier blandt de spillere, som havde besvaret spørgeskemaet. Vinderne blev Kirsten Jensen og Marianne Mogensen. Sidstnævnte var grundet sygdom desværre forhindret i at deltage i mødet og får derfor præmien ved en senere lejlighed.

Ad 7       Ændring af klubbens navn
Efter at spørgeskemaet var sendt ud, blev det foreslået, at ændre Tirsdagsdamernes navn til noget ”mindre damet”.

Udvalget modtager gerne forslag fra medlemmerne.

Ad 8       Afrunding og anden information fra udvalget

Det, der er besluttet på opstartsmødet, er gældende indtil videre. Udvalget vil altid gerne høre forslag og idéer fra medlemmerne. Der er ingen hellige køer og intet, der ikke kan gøres anderledes.

Anden information
Bestyrelsen for NDG har inviteret til medlemsmøde den 21. marts 2022 og oprydningsdag den 26. marts 2022.
Alle opfordres til om muligt at tilmelde sig de to arrangementer, som er en god anledning til at lære mere om klubben og lære andre golfspillere at kende.

Der afholdes Pink Cup-turnering i Norddjurs Golfklub den 23. april 2022. Det er 20. gang turnering afholdes. Overskuddet fra turneringen går til Kræftens Bekæmpelse, som anvender de indsamlede penge til kampen mod brystkræft. Mere information følger fra Pink Cup-udvalget, som håber på stor opbakning til turneringen.

I begyndelsen af marts blev der afholdt formandsmøde i NDG. Det er et møde, hvor klubbens bestyrelse mødes med klub- og udvalgsformændene. På hjemmesiden under Klub / Mødereferater kommer inden længe et referat af mødet.

På mødet blev bl.a. nævnt en Facebookgruppe, som medlemmer af Norddjurs Golfklub kan anmode om medlemskab af. Formålet med gruppen er at gøre det muligt at efterlyse medspillere til at gå en runde golf. Link til gruppen: Spillemakker Norddjurs Golf | Facebook

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer, og aftenen blev afsluttet med hurra for Norddjurs Golfklub efterfulgt af Tirsdagsdamernes sang.

Udvalget takker alle for en hyggelig aften og et godt og konstruktivt møde.