Har du sjove historier, spændende billeder eller andet som andre i klubben kan have glæde af, så send det til os på mail.

Medlemmer i udvalget:

Inge-Lis Mørch Tlf.: 4224 1314  ilm@norddjursgolf.dk
Annie Pihl  Tlf.: 2565 9005 aps@norddjursgolf.dk

Se nyheder fra kommunikationsudvalget her

Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende. Der afholdes møder efter behov i forhold til sæson. Der udarbejdes referat fra møderne. Godkendt referat sendes til sekretariatet.

Begrebsdefinition:
Intern kommunikation – kommunikation til medlemmer.
Ekstern kommunikation – kommunikation til eksterne relevante målgrupper

Formål

Overordnet: Promovere Norddjurs Golfklub via (generel) markedsføring og kommunikation i samarbejde med bestyrelse og udvalg, for derved at synliggøre klubbens attraktivitet for både nuværende- og fremtidige medlemmer, gæster og virksomheder.

Internt: Kommunikere til klubbens medlemmer, så disse føler sig velinformerede og delagtiggjort i klubbens drift og aktiviteter.

Eksternt: Kommunikere om klubben, aktiviteter og tilbud, herunder kontakt til/fra pressen, for derved at tiltrække nye medlemmer og øge klubbens omsætning og indtjening.

Målsætning

Internt: At fastholde klubbens medlemmer ved høj informationsgrad i en form, som også tilgår medlemmer, der ikke frekventerer klubben regelmæssigt.

Eksternt: At synliggøre og øge kendskabet til klubben via relevante og valgte medier.

Strategi

Internt: Kommunikere aktuel og relevant information via hjemmeside, sociale medier og Golfbox mailsystemet. Herunder fast kommunikation tilsendt skriftligt fra bestyrelse, greenkeeperstab, træner/golfmanager og sekretariat.
Klubbens udvalg og ”klubber i klubben” opfordres til at fremsende input til kommunikationsudvalget, som herefter koordinerer relevante nyheder, der kan have interesse for hovedparten af medlemmerne.
Alle klubbens medlemmer tilskyndes også til medvirken til indhold, eksempelvis ”den gode golfhistorie”, nyheder m.m.

Eksternt: Kommunikere relevante opslag på klubbens SoMe kanaler.
Bistå klubben ved valg af annonceringsformer, tekster, udformning og grafisk udtryk.

Økonomi
Udvalget er overfor bestyrelsen ansvarlig for overholdelse budget og har påtaleret og -pligt i forhold til opfølgningen af budgettet.

Kommunikationsudvalget, 25. februar 2021