Medlemmer i udvalget:

Annie Pihl, (formand), Tlf. 2565 9005 aps@norddjursgolf.dk
Annette Leth Rasmussen Tlf. 2239 0574
Jannet F. Hansen Tlf. 6170 7061

Se nyheder fra turneringsudvalget her

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Turneringsudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle klubbens turneringer.

 1. Udarbejder forslag til et varieret årsprogram senest 1. januar og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse.
 2. Færdiggøre/publicere et turneringsprogram til offentliggørelse senest medio marts på klubbens hjemmeside/ golfbox.
 3. Udarbejde i detaljer og til stadighed ajourføre skriftlige betingelser for samtlige turneringer og bekendtgøre disse.
 4. Rekruttere, instruere og sørge for uddannelse af nye turneringsledere (deltagelse i turneringslederkursus 1 & 2 og gennemgang af DGU`s vejledning for turneringsledere.)
 5. Udpege det antal turneringsledere og hjælpere, der er nødvendig for at sikre korrekt afvikling af turneringerne.
 6. Samarbejde med sponsorudvalget om sponsorer til de enkelte turneringer.
 7. Evaluere afviklede turneringer.

FORRETNINGSORDEN:

 1. Formanden, der udpeges af bestyrelsen, indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden. Udvalget er selvsupplerende og nye medlemmer findes ved personlig henvendelse til medlemmer og via opslag på klubbens hjemmeside og opslagstavle.
 2. Udvalget afholder ca. 6 møder om året – evt. flere hvis påkrævet. Der benyttes også fælles kommunikation via nettet. Al kommunikation via mails skal fremsendes til alle udvalgets medlemmer. Udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 3. Afgørelse træffes ved alm. stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Der udarbejdes referat af møderne, der betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er modtaget indenfor 3 dage efter udsendelsen. Referat sendes til bestyrelsen til orientering.
 5. I rutinesager eller situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning.

MÅLSÆTNING:
Turneringsudvalget vil, under hensyntagen til forskellige interesser, arrangere så mange og varierende turneringer som muligt. Turneringerne skal være både konkurrenceorienteret og være målrettet socialt fællesskab. Særlig opmærksomhed målrettes nye medlemmer.
Turneringerne forventes ikke at give overskud, men skal kunne hvile i sig selv rent økonomisk.

Turneringsudvalget 2023