Medlemmer i udvalget:

Henning Jensen, (formand), Tlf. 4054 0375, jensen.henning321@gmail.com
Jan Berg, Tlf. 2287 2888, jb@ic-mail.dk
Jesper Lindgaard Larsen, Tlf. 2326 2253, jll@norddjursgolf.dk
Inge-Lis Mørch, Tlf 4224 1314, ilm@norddjursgolf.dk
Niels Erik Larsen, Tlf. 2180 3570, nielslrsn@gmail.com
Ivan V. Jensen, Tlf. 4041 7073, tjek@oncable.dk


Formål
Rekrutteringsudvalget skaber kontakt med personer, der har interesse i at blive medlem af Norddjurs Golfklub.

Målsætning
De nye medlemmer skal bidrage til at fastholde og udvikle en god og dynamisk sammensætning af medlemskredsen, der passer med klubbens målsætning såvel mht. forskellige grupper af medlemmer (alder, motion / elite m.v.) som mht. antal medlemmer.

Organisation m.v.
Rekrutteringsudvalget består af ml. 3 og 6 personer, og formanden for udvalget udpeges af Bestyrelsen for Norddjurs Golfklub, der ligeledes udpeger et medlem af udvalget. Endvidere er klubbens golfmanager / -træner medlem af udvalget. Formanden for udvalget udpeger nye medlemmer af udvalget, og det tilstræbes at udvalgets sammensætning repræsenterer såvel eksisterende medlemmer af klubben som ønsket om at rekruttere nye medlemmer. Øvrige personer opfordres til at melde sig og til at deltage i gennemførelse af alle el. dele af udvalgets aktiviteter.
Rekrutteringsudvalget udarbejder løbende 6 – 12 mdr. planer for rekrutteringsindsatser. Indsatserne og øvrige planer aftales med klubbens øvrige udvalg herunder specielt ”Begynderudvalg” og ” Kommunikationsudvalg”. Det sker bl.a. ved nøglepersoners deltagelse i Rekrutteringsudvalgets arbejde og ved koordinerende møder o.l.
Aktiviteterne kan bl.a. være kampagner, udarbejdet af Dansk Golf Union, men vil også være målrettede indsatser med henblik på at udnytte potentialet for Norddjurs Golfklub. Der vil være aktiviteter rettet mod ”begyndere” men også mod andre nye medlemmer og mod forskellige medlemskategorier.
Kommunikation og markedsføring vedr. rekruttering til Norddjurs Golfklub sker ved anvendelse af bl.a. digitale medier, trykte publikationer, skilte samt personlige kontakter.